Reklamační řád


Reklamační podmínky

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti dodavatele Pamas Bohémia Uherský Brod s.r.o. a jejích zákazníků v oblasti reklamací týkajících se zpracování zakázek (vánoční, novoroční přání) založeném na Občanském zákoníku, Obchodním zákoníku a Zákoně o ochraně spotřebitele.

Článek 1
Zásady přijímání reklamací

1.1 Práva vyplývající z odpovědnosti za vady zpracovaných zakázek je zákazník povinen uplatnit přímo v sídle společnosti, případně na pobočce, pokud byl produkt tam vydán, nebo poštou. Náklady na zpětné zaslání nese kupující.
1.2 V rámci reklamačního řízení je zákazník povinen pravdivě informovat o vadách (prodlení se zpracováním zakázky, záměna zakázky, nesprávné množství, nesprávná výroba, ztráta zakázky příp. jiná vada). Pokud není možné chybu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je objednatel povinen písemnou formou uvést všechny požadované informace k dané vadě. / Reklamační list /
1.3 Spolu s vyplněným reklamačním listem je zákazník v závislosti na charakteru vady povinen předložit i vadnou zakázku spolu s dokladem o zaplacení.
1.4 Reklamační list bude potvrzen zaměstnancem firmy Bohémia Uherský Brod s.r.o..
1.5 Za neoprávněnou bude považována každá reklamace, která obsahuje nepravdivé údaje, nebo pokud je reklamace podána po uplynutí lhůty pro podání reklamace podle bodu 2.1 níže.

Článek 2
Lhůta pro podání a vyřízení reklamace

2.1 Zákazník je povinen oznámit vadu ihned po obdržení zpracované zakázky, bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí věci.
2.2 Práva z odpovědnosti za vady zpracovaných zakázek zanikají, pokud se nepoužily ve lhůtě podle bodu 2.1 výše.
2.3 Reklamace, které se týkají kvality zhotovené zakázky nebo prodané věci, budou pobočkami nebo daným zaměstnancem v sídle firmy PAMAS Bohémia Uherský Brod s.r.o. převzaty a odeslány reklamačnímu oddělení společnosti PAMAS Bohémia Uherský Brod s.r.o. k posouzení. Reklamace budou vyřízeny nejpozději do 30 dnů.

Článek 3
Práva vyplývající z oprávněných reklamací

4.1 V případě, že bude reklamace reklamačním oddělením uznána za oprávněnou ve smyslu článku 3, ve lhůtách podle bodu 2.3 výše, provede se oprava převzaté zakázky spočívající v nesprávném množství, formátu nebo záměně a její doručení zákazníkovi.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

5.1 Smyslem tohoto reklamačního řádu je zajistit řádnou a včasnou ochranu práv a oprávněných zájmů zákazníka. Proto je nezbytné, aby reklamační nároky zákazníka byly uplatněny řádně, včas a v souladu s postupem uvedeným v tomto reklamačním řádu, při respektování vzájemných práv a povinností všech zúčastněných osob a poskytnutí potřebné součinnosti.
5.2 Tento reklamační řád byl projednán a schválen představenstvem společnosti PAMAS Bohémia Uherský Brod s.r.o..
5.3 Případné dotazy adresujte prosím na adresu PAMAS Bohémia Uherský Brod s.r.o., Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod, tel. č. 572 635 417, případně e-mail: pamas@pamas.cz

V Uherském Brodě, 1. 8. 2021


Zpět


Copyright © 2008 - 2024 Pamas. Všechna práva vyhrazena.